مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حاج
نام خانوادگی:فردوسی
پست الکترونیک:hajferdowsi@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.hajferdowsi.ir
آدرس وب سایت:http://www.MenhajBook.ir
نخصص ها:علوم تربیتی ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

در دهه‌ي پنجاه شمسي در خراسان زاده شد. سال‌ها به جستجوي راهي براي رسيدن به کمال و سعادت بود. با بزرگان و صاحب‌نامان عرفان و سير و سلوک، مجالست‌ها کرد و آثار بسياري در اين باره مطالعه نمود ولي به نتيجه‌اي نرسيد. ثمره‌ي اين جستجوها،‌ آشنا شدن با کمبودها و بيش‌بودهاي برنامه‌هاي مختلف تربيتي و طريقه‌هاي مختلف عرفاني بود.

سپس به جريان اصيل حوزه‌هاي علميه‌ي شيعه پيوست و عمل به واضحات و مسلمات احکام عملي اسلام، در سايه‌ي اعتقاد به مسلّمات و محکمات عقايد اماميه را راهي مطمئن براي رسيدن به تکامل دنيوي و اخروي يافت.

او اعتقاد به واضحات و مسلمات اعتقادي و عمل به واضحات و مسلمات احکام عملي را روش تربيتي خود برگزيد و تلاش نمود با سامان دادن به واضحات اعتقادي تشيع دوازده‌امامي و واضحات فقهي آن، نظامي جامع و برنامه‌اي مدون و قابل درک براي جويندگان کمال و سعادت ارائه نمايد. وي نظام جامع تربيتي خود را «منهاج فردوسيان» ناميد.

او تا کنون، چند کتاب در تبيين اين نظام جامع تربيتي ـ همراه با پرداختن به جزئيات آن ـ تأليف کرده که برخي از آنان منتشر شده است. اين کتاب‌ها به ترتيب الفبا، عبارتند از:

ـ آشنايي با منهاج فردوسيان؛

ـ استفساراتي از قواعد و قوانين منهاج فردوسيان؛

ـ استنهاجاتي بر مبناي منهاج فردوسيان؛

ـ اصول احتياط منهاج فردوسيان؛

ـ اصول استجماع منهاج فردوسيان؛

ـ بهشت و جهنم در منهاج فردوسيان؛

ـ دعا، زيارت و مناجات در منهاج فردوسيان؛

ـ رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان؛

ـ قرآن مجيد منهاج فردوسيان؛

ـ مجموعه‌ي قواعد نظري منهاج فردوسيان؛

ـ مجموعه‌ي قوانين عملي منهاج فردوسيان؛

ـ مبلغان منهاج فردوسيان؛

ـ مفاهيم راهبردي در منهاج فردوسيان؛

ـ مکاتباتي بر مبناي منهاج فردوسيان؛

ـ منابع منهاج فردوسيان؛

ـ مواعظ استادان منهاج فردوسيان؛

ـ موسيقي در منهاج فردوسيان؛

ـ نقدهايي بر مبناي منهاج فردوسيان؛


وي را کلمات قصاري است که تماماً مربوط به مباحث تربيتي و برنامه‌ي «منهاج فردوسيان» است.

 او پيروان «منهاج فردوسيان» که «اصحاب منهاج فردوسيان» خوانده مي‌شوند را از مجادله با کساني که روش او را نمي‌پسندند، برحذر مي‌دارد.

از آثار او، دوبيتي مشهوري است که در آن، با صراحت، آمدن «منهاج فردوسيان» را پايان عصر درخشندگي «عرفان» و «تصوف» بيان مي‌کند؛ مي‌گويد:


بر گوش جان نواي خوش «حاج» مي‌رسد

گويـــا رداي اطلــــس و ديــــباج مي‌رســــد

«عرفان» تمام گشت و «تصوف» به سر رسيد

اينــک لــواي «حضرت منهاج» مي‌رســـد